تعالی جامعه مهندسی صنایع و مديريت ايران

A History And Review Of EFQM

Posted in مدیریت کیفیت by iriie on مه 22, 2008

1980s – Quality efforts were booming in Japan and the United States in the form of the Deming Prize and Malcolm Baldrige Model.

1988 – The Presidents of 14 European companies came together to create the European Foundation for Quality Management. EFQM was formally established on 15 September 1988 in Brussels at the Chateau of Val Duchesse; where, thirty years earlier, the European Economic Community had begun. The Presidents of Bosch, BT, Bull, Ciba-Geigy, Dassault, Electrolux, Fiat, KLM, Nestlé, Olivetti, Philips, Renault, Sulzer and Volkswagen attended this important  meeting and became the original founders of EFQM.

1989 – On 19 October 1989 in Montreux, EFQM’s Mission, Vision and Objectives were officially presented. A Policy document was signed by the Presidents of the 14 founding companies and the 53 co-founder companies. The EFQM mission was two-fold: to support the management of European companies as well as stimulate and, where necessary, assist all segments of the European community.

1991 – The EFQM Excellence Model was born. From 1988 to 1991, the newly established EFQM focused its activities on and around the development of the EFQM Model as the framework against which applicants for the European Quality Award would be judged. The work brought together a small core team supported by approximately 300 experts from across Europe consisting primarily of the founders and early key corporate members of EFQM.

  دانلود مقاله تاریخچه EFQM(انگلیسی)

آشنایی با سیستمهای اجتماعی

Posted in تحلیل سیستم by iriie on مه 21, 2008

یک سیستم از اعمال هنگامی اجتماعی میشود که عاملین به  آن اعمال و شیوه ها به مجموعه ای از معیارها و هنجارها و الگوی مشترکی از ارزشها باور داشته باشند و در انجام آن اعمال به طور مستمر به آن هنجارها و الگوی ارزشی مشترک متوسل شوند…

 

سیستم مدیریت ارزش افزوده و کنترل هزینه ها در پروژه

Posted in کنترل پروژه, اقتصاد مهندسی by iriie on مه 21, 2008

چکیده مقاله : سیستم مدیریت ارزش افزوده سیستمی است برای کنترل هزینه و تعیین دوره های جذب درآمد در پروژه ها،اما متاسفانه یا از این سیستم استفاده نمیشود یا استفاده از آن نمایشی می بتشد. این سیستم قادر است در ابتدای پروژه روند جذب هزینه های پروژه را پیش بینی کند و در حین پروژه نیز میزان هزینه را تحت کنترل درآورد.همچنین با استفاده از شاخصهای موجود در این سیستم می توان وضعیت پروژه را در دوره های مختلف زمانی بررسی کرد و تحلیل هزینه های متفاوتی را از روی شاخصها استخراج نمود.

حسن استفاده از این سیستم در این است که ضرایب وزنی هزینه ای به جای ضرایب ذهنی و تجربی به کار برده میشود. در بعضی مواقع وقتی که ضرایب زمانی پاسخگوی پیشرفت و تاخیر نمی باشند،ضرایب وزنی برای فعالیت ها تعریف میشود.اما چون این ضرایب تجربی بوده و به طور همزمان چند عامل در نظر گرفته می شود،وضعیت درستی از پروژه در اختیار ما قرار نمی دهد و به همین دلیل نمی تواند معیار مناسبی برای کنترل هزینه ها باشد

واژه های کلیدی : ارزش افزوده،تخمین بودجه،شاخص،عملکرد،تاخیرات،روند جذب هزینه

نویسنده : فائزه قانع پسند فومنی

 دانلود متن کامل مقاله