تعالی جامعه مهندسی صنایع و مديريت ايران

نرم افزار DS

نرم افزار DS، نرم افزاری کم حجم ولی کارآمد در کنترل موجودی٬برنامه ریزی مواد٬کنترل کیفیت٬برنامه ریزی خطی و پژوهش عملیاتی٬تئوری بازیها٬بالانس خطوط و … است.

 دانلود نرم افزار

آشنایی با سیستمهای اجتماعی

Posted in تحلیل سیستم by iriie on مه 21, 2008

یک سیستم از اعمال هنگامی اجتماعی میشود که عاملین به  آن اعمال و شیوه ها به مجموعه ای از معیارها و هنجارها و الگوی مشترکی از ارزشها باور داشته باشند و در انجام آن اعمال به طور مستمر به آن هنجارها و الگوی ارزشی مشترک متوسل شوند…