تعالی جامعه مهندسی صنایع و مديريت ايران

مقالات كنفرانس سيستم‌هاي برنامه‌ريزي منابع سازمان

ارائه‌دهنده

موضوع

دكتر علي اكبر جلالي

1- جايگاه سيستم‌هاي برنامه‌ريزي منابع سازمان(ERP) در جهان و ايران

مهندس حسين طالبي

2- مقايسه خريد ERP خارجي با داخلي

مهندس امين‌الله نصرتي

3- تجربه پياده‌سازي سيستم جامع در شركت كيان خودرو

دكتر محمد طالبي

4- تجربه سيستم‌هاي بانكداري يكپارچه در بانك كشاورزي

محمد افتخارمنش

5- بررسي معيارهاي انتخاب ERP با استفاده از روش دلفي

مهندس محسن رياستيان

6- فرايند پياده‌سازي ماژول‌هاي SAP در شركت توگا(گروه مپنا)

دكتر عليرضا خراساني

7- راههاي نوين توسعه تعامل كاربر و ERP با استفاده از تئوري همكاري

انجمن ERP ايراني

8- اساسنامه و شرح كار انجمن(پانل تخصصي)

دكتر رامين نصيري

9- بررسي چالش‌هاي پياده‌سازي ERP در كشورهاي در حال توسعه(هند،تونس و ايران)

حميد اخوان

10- چالش‌هاي پياده‌سازي، استفاده و نگهداشت ERP در شركت صنعتي پارس خزر

احد زارع رواسان

11- همسوسازي فرايندها يا سفارشي‌سازي سيستم برنامه‌ريزي منابع سازمان

احمد اختيارزاده

12- ايران كد به مثابه بستر ارتباطي ERP و SCM

مهندس اعلايي

13- ارزيابي و انتخاب راه‌حل ERP در وزارت بازرگاني