تعالی جامعه مهندسی صنایع و مديريت ايران

درک مفهوم ارزش ایجادی

Posted in کنترل پروژه by iriie on نوامبر 30, 2009
  
مفهوم EV به هيچ وجه پيچيده نيست و نياز به تعليمات تخصصي و اساسي ندارد. درحقيقت افراد زيادي به گونههاي مختلف از اين روش در زندگي روزمرهشان استفاده ميكنند و هرگز آگاه نيستند كه EV را به كار ميبرند. براي مثال بسياري از مهندسان هزينه كه در زمينه مديرت پروژه فعاليت ميكنند. براي تحليل هزينه پروژه از مقدار پول هزينه شده تا تاريخ گزارش گيري استفاده نميكنند،بلكه ازهزينههاي واقعي و هزينههاي كار انجام شده استفاده ميكنند. آنها رابطهاي بين هزينههاي واقعي در برابر كار انجام شده برقرار ميكنند. در واقع مهندسان هزينه فرم سادهاي از EV را بكار ميبرند.
 
برای اطلاعات بیشتر در مورد تکنیک ارزش ایجادی می توانید به سایتهای زیر مراجعه کنید :
 
Welcom “Cobra” http://www.welcom.com/
Planisware “OPX2”  http://www.planisware.com/
Primavera Systems http://www.primavera.com

  برای درک مفهوم ارزش ایجادی میتوانید فایل زیر را دانلود کنید :